آدرس دفتر مرکزی خلاقان دانش مدرن : تهران – دهکده المپیک – بلوار کاشان – میدان موج – برج آفتاب – واحد 203

            989120030228+             989120030228+   

sales@kdm-co.com          kdm.complex@gmail.com   

  989120557637+   , 989120030228+ , 982146028780+