• طبقه بندی : TBA 19
  • نام کالا : 250ml
  • شماره انبار: USM/TT/0010
  • تولید کننده:
  • مدل: TBA 19
  • سال ساخت: 2009
  • ظرفیت:

1-TBA 19 250ml Base Filler, Model: 1998 and 17800 Working Hours, Version: 10V
2-Tetra Straw Applicator, TSA 21
3-Tetra Tray Packer, TCBP 70
4-Tetra Tray Shrink, TTS 51
5-Paper Trolly
6-Tetra Easy Ride and Conveyors